Maximabrug

Maximabrug

Voor Alphen aan den Rijn was het realiseren van de Maximabrug over de Oude Rijn van belang. Deze brug is belangrijk om de leefkwaliteit en bereikbaarheid van de inwoners te verbeteren en de economische vitaliteit van de gemeente te vergroten.

Al vele jaren hebben de kern van Koudekerk aan den Rijn en de Gnephoek overlast van veel (vracht)verkeer, dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. De Maximabrug ontsluit zwaar verkeer van en naar het bedrijventerrein Hoogewaard en verstopt niet langer de omgeving van de Koudekerkse brug. Ook wordt de nieuwe woonwijk Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn beter bereikbaar. Daarnaast is de Maximabrug een onmisbare schakel in de voltooiing van de toekomstige rondweg voor de Gemeente Alphen aan den Rijn, want het biedt verkeer een aantrekkelijkere route buiten de stadskern om.Vanaf 2010 tot mei 2017 ben ik betrokken geweest bij dit project. In eerste instantie, van 2010 tot 2012, als projectleider van de gemeente Rijnwoude (de Maximabrug was een gezamenlijk project van de gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn, die per 1 januari 2014 gefuseerd zijn),  heb ik de belangen van Rijnwoude behartigd en inbreng geleverd om te komen tot de locatiekeuze (van vijf locaties via twee naar de uiteindelijke keuze).
Nadat de gemeenteraden besloten hadden tot de realisatie van de brug (maart 2012) en de gelden ter beschikking hadden gesteld, werd een integraal projectteam (één team voor de twee gemeenten) ingesteld. In dit volgens het IPM-model ingerichte integrale projectteam vervulde ik van begin tot eind de rol van omgevingsmanager.

Als Omgevingsmanager was ik verantwoordelijk voor de volgende aspecten:

  • Bestemmingsplan en milieu (incl. mer): opstellen plannen, besluitvorming verzorgen, rechtsgang
  • Verwervingen (en de daarbij behorende Onteigeningsprocedure): parallel traject verwerven/ onteigenen (maar gericht op minnelijk aankopen), onderhandelingen, besluitvorming.
  • Conditionering: tijdig afspraken maken over (het verleggen van) NUTS-voorzieningen zodat het project ongehinderd kan starten. Maar ook bodemsanering en sloopwerkzaamheden horen er bij.
  • Afstemming en afspraken met belanghebbenden in de omgeving zodat bij de realisatie van de brug met die belangen rekening wordt gehouden.
  • Zorg voor vergunningen
  • Communicatie in brede zin